Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

HISTORIK 1973-2013   (Läs jubileumsnumret!)

_________________________________________________________________

TILLBAKABLICK

Bild från Vi Norrifråns julfest 1980. Från vänster Valdemar Brandt, Greta Kynell, Hannes Hagström och Helge Palm.

Pensionärsverksamheten organiseras 

1970-talet var en händelserik tid för organiseringen av pensionärsverksamheten i vårt land. På lokalnivå grundades pensionärsföreningen Silverlänken i januari 1971 av aktiva medlemmar i Röda Korsets Karlebyavdelning. Silverlänken som är en oregistrerad förening bildar sedan 1973 en sektion inom Pensionärsföreningen Vi Norrifrån som grundades den 7 juni 1973 och 2013 fyller 40 år. 

På riksnivå grundades Svenska Pensionärsförbundet rf  i Helsingfors den 24 augusti 1972. Med sina drygt 18 000 medlemmar i 78 medlemsföreningar är Svenska Pensionärsförbundet en av de största finlandssvenska medborgarorganisationerna - den enda som växer så det knakar då de stora årskullarna nu når pensionsåldern. Svenska Pensionärsförbundets Österbottniska region grundades 1973. Per 31.12.2011 fanns i Österbotten 28 föreningar och 7 595 medlemmar. Svenska Pensionärsförbundet i Finland leds av f.d. sfp-politikern Ole Norrback.

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf grundas

En pensionärskommitté hade tillsatts på ett allmänt möte den 8 april 1973. Dess uppgift var att bereda frågan om grundandet av en pensionärsförening i Gamlakarleby och Karleby. På mötet den 17 maj 1973 behandlades stadgeförslaget som inkommit från förbundet. På följande möte den 23 maj diskuterades vad den blivande föreningen skulle heta, fyra förslag hade inkommit.

Stadgeförslaget genomgicks ännu en gång och godkändes för kommitténs del, vars uppgift ansågs härmed slutförd. Nu återstod att sammankalla till ett avgörande möte för stiftande av en pensionärsförening för Gamlakarleby och Karleby. Mötet hölls i Svenska Samlyceet i Gamlakarleby den 7 juni 1973, ett viktigt datum i föreningens historia. På mötet godkändes föreningens stadgar och beslöts vidta åtgärder för inregistreringen av föreningen. Namnfrågan avgjordes och Pensionärsföreningen Vi Norrifrån skulle föreningen heta.

Till föreningens förste ordförande valdes ekonomierådet Valdemar Brandt och till ordinarie styrelsemedlemmar valdes från Gamlakarleby gymn.lär. Agnes Slotte och direktör Elis Fagerholm, från Karleby kommunalrådet Hannes Hagström, lärarinnan Elin Hedenheim och fru Sirkka Hilli. Till suppleanter valdes Aili Sundblad från Gamlakarleby och Boris Björklund från Karleby. Av de ovannämnda hade alla utom Aili Sundblad varit medlemmar i pensionärskommittén.

Samtliga 69 närvarande personer anslöt sig genast till föreningen och betalade medlemsavgiften, som då var 3 mark per person. En första information om pensionärsföreningens uppgift och verksamhetsformer gavs av Hannes Hagström. Föreningen bör vara en förenande länk mellan medlemmar, där olika intressegrupper förs samman. De flesta visade intresse för körsång, anordnande av kurser och deltagande i Pensionärsförbundets resor.

Gymnastik för damer och herrar önskades. För att samordna önskemålen, samt så vitt som möjligt också realisera dem, valdes en programkommitté bestående av Sirkka Hilli, Helfrid Lindström, Henry Simell, Elin Hedenheim och Boris Björklund. Den nya styrelsen befullmäktigades underteckna stiftelseurkunden. Pensionärsföreningen Vi Norrifrån antecknades i föreningsregistret den 8 januari 1975.

Verksamheten kommer igång

Efter sommarpausen sammanträdde styrelsen den 28 september 1973 och beslöt anordna en pensionärsträff med program på Jungsborg den 28 oktober 1973. Styrelsen diskuterade också hur verksamheten kunde utvidgas inom den närmaste framtiden. Om en sällsynt aktiv och livlig verksamhet berättar både protokoll och tidningsreferat.

I föreningens stadgar, där det förklaras vad som är "meningen med föreningen" står att dess uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen. Denna uppgift förverkligar föreningen genom att bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar, anordna kurser, föredragstillfällen, filmförevisningar, exkursioner, teaterbesök, gruppresor, informationstillfällen och möteskvällat, samt verka som förbindelselänk mellan medlemmar.

Mera konkret nämns i protokoll från 1973 vad man hade tänkt sig. Under rubriken "Aktiviteter lämpliga för gruppverksamhet" står: Allsångsträffar, gymnastik för damer och dito för herrar, diskussionsträffar (obs! endast för män), privata besök hos sjuka pensionärer (väntjänst), blandad sångkör, kyrkobesök med bussar, resor till utlandet, övriga resor, promenader och vintertid skidåkning (motionslådor utplacerade), studiecirklar, släktforskning, hemslöjd, bokcirklar, sedan även kurser anordnade av förbundet och övriga samt pensionärsträffar. Det fanns många alternativ. Man försökte finna "något för envar".

Vid slutet av år 1974 hade en stor del av dessa aktiviteter kommit igång, men ändå inte alla. En del av dem slogs ihop i takt med att intresset minskade och till sist upphörde, men ibland kom nya istället, konstaterar Fjalar Kurtén när han beskriver de första åren.

Fjalar skrev föreningens 25 års historik och vår hemsida uppdateras efter hand med text från den första historiken samt med tanke på 40 års historiken som utkom år 2013. Den har skrivits av Ole Granholm.