Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

En vandring längs Stadssundet bjuder på intressanta upplevelser. Foto: Lars Strang.

VÄLKOMMEN TILL PENSIONÄRSFÖRENINGEN VI NORRIFRÅN !

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån grundades den 7 juni 1973. Föreningen startade i liten omfattning, men idag har föreningen drygt 390 medlemmar. Föreningen vill sammanföra stadens pensionärer till meningsfyllda och trivsamma aktiviteter. Vi ordnar månadsträffar i Mikaelsalen i församlingscentret den första torsdagen i månaden med intressanta och aktuella föredrag, lotterier, musik och sång. Tillsammans företar vi resor, utfärder och gör teaterbesök. En av årets största begivenheter är julfesten som firas med julgröt och traditionellt program med besök av Karlebynejdens och Österbottens Tidnings lucia.

Vi Norrifrån verkar lokalt som pensionärernas intressebevakare genom att informera och påverka beslutsfattare och tjänstemän om vilka behov och förväntningar pensionärerna har på staden och dess utveckling. Som medlem i Svenska pensionärsförbundet kan vi påverka utvecklingen och lagstiftningen på det nationella planet.

Som medlem i Vi Norrifrån har du även möjlighet att delta i de aktiviteter som Svenska pensionärsförbundet och pensionärsförbundet Österbottens region ordnar. För din medlemsavgift på 20 euro får du dessutom nio nummer per år av God Tid i din postlåda. Det är bara att ta kontakt med någon i styrelsen eller fylla i blanketten på vår hemsida så blir du medlem i en snabbt växande organisation som arbetar för pensionärernas bästa.

Via hemsidan får du information om verksamheten och vilka aktiviteter som är på gång. Naturligtvis fortsätter vi annonseringen i föreningsspalten i Österbottens Tidning som tidigare. Dessutom finns vi på Facebook. Har du frågor eller förslag angående utvecklandet av verksamheten är det bara att ta kontakt med någon i styrelsen. 

Ole Granholm återvaldes som styrelseordförande

Vid Pensionärsföreningen Vi Norrifråns årsmöte den 1 mars återvaldes Ole Granholm enhälligt till styrelseordförande för föreningen. Även styrelsemedlemmarna Ingmar Kullas, Birgitta Nygård och Britt-Mari Jylhä återvaldes. Till nya medlemmar i styrelsen valdes Birgitta Sundvik och Karl G. Andersson. De har tidigare verkat som ersättare.Till ersättare valdes Rita Kortell och Nils-Erik Björndahl som ville trappa ner som ordinarie styrelsemedlem.

Mona Brännkärr och Lisa Parviainen valdes till verksamhetsgranskare. Till deras ersättare valdes Barbro Vilo och Lisbet Cygnel. Föreningens långvariga verksamhetgranskare Gunvor Gussander och Ninni Källström som på egen begäran önskat avgå, avtackades med blommor.

Årsmötet leddes av Ole Granholm med Carl Kurtén som viceordförande. Som sekreterare för mötet fungerade Birgitta Nygård. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande föredrogs. Därefter fastställdes verksamhetsberättelsen och bokslutet varefter styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Medlemsavgiften på 20 euro bibehålls på samma nivå som året innan. Verksamhetsplanen och budgeten för 2018 föredrogs och godkändes. Föreningens stadgar skall ses över och målet är att övergå till höst- och vårmöten när föreslagen ändring trätt i kraft. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med stadgeändringen.

Årsmötet var samtidigt månadsträff för mars och inleddes med ”Min hembygd”, varefter föreningens ordförande Ole Granholm hälsade välkommen. Vid parentationen tändes ett ljus och Helena Nyberg läste namnen på de medlemmar som avlidit under året. Sedan följde en stunds tystnad varefter Helena Nyberg framförde Viola Renvalls dikt ”Den allra sista gången”. Minnesstunden avslutades med att Pensionärskören Vi Norrifrån stämningsfullt sjöng ”Vila i mig”.

Vid styrelsens konstituerande möte den 9 mars valdes Ingmar Kullas till viceordförande i styrelsen. Birgitta Nygård fortsätter som sekreterare och Britt-Mari Jylhä som kassör. Medlemmar i olika kommittéer och arbetsgrupper utsågs. De publiceras på föreningens webbplats som är under förnyelse.

VI NORRIFRÅN ÖNSKAR SINA MEDLEMMAR OCH SAMARBETSPARTNER EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2019!